Begeleiding, wat is dit juist?

Psychologische begeleiding heeft als doel:

 • Psychische problemen, klachten en moeilijkheden te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken.
 • Goeiprocessen te begeleiden of ruimte creëren voor betekenis- en zingeving.
 • Verandering en voortgang bewerkstelligen in het dagelijks leven.

De behandelmethode bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener die jou helpt om meer inzicht te krijgen in je problemen en deze anders aan te pakken en te benaderen.

 • Soms maken opdrachten en huiswerkoefeningen deel uit van de begeleiding.
 • De hulpverlener begeleidt jou in het beter hanteren en verwerken van pijnlijke ervaringen en lastige emoties.
 • Je levensverhaal wordt samen met hulpverlener bekeken en onderzocht. Zo worden complexe knopen ontward en voel je meer vrijheid en veerkracht in het omgaan met anderen en met jezelf.
 • Je wordt geholpen om zelf meer controle over je eigen leven te krijgen.

Tijdens de psychologische begeleiding krijg je doorgaans geen concrete adviezen of pasklare oplossingen aangereikt. De hulpverlener helpt je om zelf oplossingen te vinden en je eigen, authentieke keuzes te maken. De begeleiding wordt afgestemd op jouw ritme, zonder over je grenzen te gaan.

Psychologische of mentale begeleiding: voor wie?

Als je worstelt met klachten of moeilijkheden die je niet zelf of met behulp van familie of vrienden kunt oplossen, kan psychologische begeleiding jou helpen

Zit je niet lekker in je vel? Heb je het gevoel dat het je soms allemaal teveel is?
Voel je je vaak eenzaam? Heb je het gevoel dat niemand je begrijpt? Verlang je naar een liefdesrelatie, maar lukt het je niet er voor open te staan?
Voel je je verdrietig? Boos? Of angstig? Of heb je soms helemaal geen gevoel meer?
Heb je vaak moeite je te concentreren? Duiken er regelmatig (ongewenste) piekergedachten op?
Voel je je vaak gestresst? Ben je snel moe en voel je je futloos? Nemen lichamelijke klachten toe zonder medische oorzaak vb. nek-en rugklachten, maag-en darmproblemen, tandenknarsen, hoofdpijn... ?

 • Emotionele moeilijkheden: angst, depressie, verlies, trauma,...

 • Stressklachten, burn-out, chronische vermoeidheid, onverklaarde lichamelijke klachten,...

 • Dwangklachten, eetproblemen, slaapproblemen,...

 • Relationele problemen, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsvragen, assertiviteitsproblemen, seksuele moeilijkheden,...

 • Zingevingsproblemen, gevoel vast te lopen in je leven,...

 • Opvoedingsproblemen, ontwikkelingsmoeilijkheden, gedragsproblemen,...

De Chartreuse voorziet begeleiding voor alle leeftijden. 

Begeleiding: hoe verloopt dit?

Een begeleiding start met één of meerdere intakegesprekken.
Deze eerste gesprekken zijn bedoeld 
om kennis te maken en om je hulpvraag uit te klaren.

De begeleider krijgt zicht op jouw doelstellingen en verwachtingen.

 • Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken. Er wordt een gemeenschappelijk traject afgesproken.
 • Doorgaans is een wekelijkse afspraak van enkele maanden nodig om diepgaand aan je problemen te kunnen werken. In overleg met de hulpverlener wordt de duur en frequentie van begeleiding afgestemd op jouw noden en mogelijkheden.
 • Een sessie duurt 50 minuten.
 • Regelmatig evalueren hulpverlener en cliënt samen het verloop van de gesprekken. Indien nodig wordt de begeleiding bijgestuurd, afgerond of geïntensifieerd.

Op het einde van de consultatie gebeurt de betaling. De meeste mutualiteiten voorzien een gedeeltelijke terugbetaling voor kinderen en bepaalde ziekenfondsen voorzien dit ook voor volwassenen.

Meer informatie over ziekenfonds en terugbetalen: http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm, of contacteer uw ziekenfonds 

Psychotherapie: verschillende benaderingen

Binnen de Chartreuse zijn sommige hulpverleners geschoold als klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog of andere menswetenschappelijke richting. Elk jaar zijn er ook enkele stagiairs in de klinisch psychologie die onder supervisie van een erkend klinisch psycholoog hun opleiding vervolledigen. 

Daarnaast zijn ook enkele hulpverleners bijkomend geschoold of bezig aan hun specialisatieopleiding in de psychotherapie. 

Binnen onze groepspraktijk wordt er volgens het cliëntgerichte, cognitief gedragstherapeutische, psychodynamische en het integratieve behandelingsmodel gewerkt. Je kan deze modellen opvatten als gelijkwaardige 'talen' waartoe je je meer of minder kan aangetrokken voelen. De belangrijkste factor in het voorspellen van de efficiëntie van een therapie is de kwaliteit van de relatie tussen de cliënt en de behandelaar.

Cliëntgerichte psychotherapie

Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om jezelf te zijn en je verder als mens te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan men zich het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling vastlopen en kunnen klachten ontstaan. Je voelt je bijvoorbeeld somber, gespannen of je hebt het gevoel vast te lopen. In een cliëntgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en hetgeen waarmee deze klachten samenhangen. Door te spreken over gevoelens en gedachten, kunt u uw problemen onderzoeken en ontdekken hoe u hierin verder kunt komen. Een grondgedachte van de cliëntgerichte psychotherapie is dat de houding van de psychotherapeut in dit gesprek van groot belang is. Die therapeutische houding bestaat uit drie elementen: empathie, acceptatie en echtheid. Dat wil zeggen: de psychotherapeut leeft zich zo goed mogelijk in de cliënt in, accepteert de cliënt zoals hij is, d.w.z. hij is niet veroordelend en helpt de cliënt zichzelf niet te veroordelen. Als psychotherapeut is hij/zij in contact met eigen gevoelens. In de cliëntgerichte visie zorgen deze basiselementen voor een veilig klimaat, waarin de cliënt zich verder kan ontwikkelen. Een cliëntgerichte therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de psychotherapeut niet uw psychische 'stoornis' als uitgangspunt neemt, maar u aanspreekt als persoon en met u onderzoekt hoe het komt dat u, met uw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten heeft. Het gaat er hierbij niet zozeer om hoe de psychotherapeut uw problemen ziet, maar vooral om de betekenis die ze voor u hebben.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een psychotherapievorm die vanuit een wetenschappelijke invalshoek klachten benadert. Haar basis ligt binnen de leerpsychologie. Elk menselijk gedrag staat hier en nu in wisselwerking met omgevingsfactoren. We hebben doorheen onze voorgeschiedenis geleerd op een specifieke manier te denken en te handelen. Deze leerervaringen beïnvloeden ons denken, handelen en voelen eveneens. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven gewoonlijk vanuit een negatief standpunt beziet, wordt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. Wie geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit. Cognitieve gedragstherapie is gericht op het huidig functioneren van de cliënt en tracht dit functioneren te verbeteren. Het hoofdaccent ligt op het hier en nu: waar heeft deze cliënt op dit moment last van. Dit betekent niet dat ervaringen uit het verleden onbesproken blijven: ze komen aan bod in functie van de huidige klachten. De relatie tussen cliënt en therapeut kan omschreven worden als een samenwerkingsrelatie, waarbij overleg centraal staat. Beslissingen worden samen genomen. De gedragstherapeut streeft een maximale openheid na. Over het algemeen neemt een gedragstherapeut een eerder directieve houding aan. Van de cliënt wordt verwacht dat hij ook buiten de therapiesessie aan de slag gaat; hij wordt zijn eigen therapeut. Dit gebeurt in de vorm van huiswerkopdrachten. Meestal is gedragstherapie van eerder korte duur. Een behandeling duurt gemiddeld tussen tien en vijfentwintig sessies, afhankelijk van de aard van de problematiek.

Integratieve psychotherapie

Integratieve psychotherapie is  modeloverstijgend en holistischDe integratieve therapeut stemt zich af op de cliënt en op het opbouwen van een goede therapeutische relatie i.p.v. te vertrekken vanuit een bepaalde visie op therapie. Therapeut zal via een zeer bewuste en intentionele, aan cliënt aangepaste relatie zijn/haar persoonlijke integratie te faciliteren. Respect voor de individuele eigenheid staat aan de basis van de therapie. Het therapeutisch proces wordt vormgegeven naargelang het specifieke affectieve, cognitieve, fysiologische en gedragsmatige niveau van de cliënt. Therapeut biedt steun aan die aspecten van jouw persoon die nog ontwikkeld kunnen worden en nodigt jou uit om verder te bouwen op die aspecten die reeds sterk en krachtig zijn. Het uiteindelijke doel is dat de kwaliteit van het “zijn” en “doen”  van cliënt op zowel psychologisch als interpersoonlijk vlak geoptimaliseerd wordt. De relatie tussen cliënt en therapeut is in essentie een samenwerkingsrelatie. Therapeut gaat, in dialoog met cliënt, op onderzoek uit. Cliënt en therapeut zoeken samen naar creatieve methoden die aansluiten bij cliënt's belevingswereld en die een basis kunnen vormen voor toekomstige uitdagingen. In de therapie is cliënt dus actief met de steun van de therapeut in het bereiken van een grotere persoonlijke integratie.  Hierbij houdt de therapeut steeds rekening met de krachten en met de persoonlijke grenzen en situationele beperkingen van cliënt. 

Go to top